Hammer Bakker

Dansk Botanisk Forening ejer et stort naturområde nord for Aalborg – Hammer Bakker. Her er både store lyngheder, gammel skov og moser. Området er blevet givet til foreningen testamentarisk af et medlem i 1913.

Senest nyt fra Hammer Bakker

Følg med på Facebook

Hammer Bakker bliver plejet af kvæg. Det kan du følge med i på facebook; Naturpleje Nord og i denne gruppe.

Seneste nyt

Hammer Bakker vil i de kommende år gennemgå en omfattende naturgenopretning. Et stort projekt vil skabe 1000 ha natur, som skal forbedre levesteder for sjældne dyr og planter og samtidig skabe storslåede naturoplevelser for besøgende.

2021 05 Ny natur i Hammer Bakker

Helhedsplan for Hammer Bakker

Naturplan for Hammer Bakker

Moniteringsplan for Hammer Bakker

Friluftsplan for Hammer Bakker

Læs mere om planerne hos Aalborg Kommune.

Tidligere nyt fra Hammer Bakker

2020 11 27 Stor plan for at redde naturen i Hammer Bakker

2019 06 26 Referat fra fagligt seminar i Hammer Bakker

2019 Marts Helhedsplan for Hammer Bakker

2018 pressemeddelelse som pdf.

Se pressemøde fra Hammer Bakker 2018.

Baggrundmateriale om Hammer Bakker

Læs om Hammer Bakker og den tidligere pleje af området i natur- og plejeplan for Hammer Bakker.

Læs om Hammer Bakker i URT 2006:2 (pdf)

Gå på opdagelse i URT

Her er en liste over de artikel i URT, som handler om Hammer Bakker. Se hele artikelindekset.

(39) 2015:2 MajRasmus Fuglsang FrederiksenUndskyld vi rydder – en status fra Hammer Bakker
(37) 2013:4xxErik Aude, Mette Kirkebjerg Due, Rasmus Fuglsang Frederiksen, Ditte Gammeltoft, Irina Goldberg, Bent Odgaard og Åge PedersenxxMosserne i Hammer Bakker
(37) 2013:4Jørgen Rydén RømerHammer Bakker før ca. 1900
(37) 2013:3Aage PedersenHammer Bakker i 100 år. En historisk oversigt. I. 1911 – 1920
(30) 2006:2Camilla S. Brok og Signe Nepper LarsenHammer Bakker – foreningens naturperle
(16) 1992:4Helge VedelHammer Bakker – Botanisk Forenings eget naturområde

Historien bag Hammer Bakker

Uddrag fra URT 1990:2 “Dansk Botanisk Forening 1940-1990 – tendenser og udviklinger”.

I 1913 modtog foreningen som gave et et areal på 76 ha med lynghede, krat, bøgeskov, hedemose samt plantage og tidligere agerjord i Hammer Bakker nord for Ålborg. Giveren var sagfører A. Olesen, Nørresyndby.

I første halvdel af 1920’erne blev der gennemført en grundig botanisk undersøgelse af området. Der blev udarbejdet vegetationskort, udført beskrivelser af geologi og terrænforhold, af vegetationstyper, af trævæksten samt af mos- , lichen- , og svampefloraen. Resultatet af undersøgelsen blev publiceret i Botanisk Tidsskrift (Grøntved, Syrach Larsen, Mølholm Hansen og Jensen 1926, Larsen 1936).

Arealet blev officielt fredet i 1921, og i 1943 blev der truffet aftale med Naturfredningsrådet om driften af det fredede areal m.h.t. udtynding af skovbevoksningerne.

Indtil 1960 var arealet med en mindre årlig afgift bortforpagtet til åndsvageinstitutionen i Vodskov, som varetog driften. Dette arrangement blev opsagt med udgangen af 1960. Siden har foreningen selv stået for administrationen, varetaget af landsretssagfører Jørgen Hoffmeyer, København, såvel som for driften, varetaget af planteskoleejer Ejnar Mikkelsen, Fjerritslev. En del af arealet er udlagt til skovdrift, og hedearealerne forvaltes nu efter en plejeplan, udarbejdet af Nordjyllands amtskommune i 1984.

Siden 1960 har ejendommen de fleste år givet et vist årligt afkast, henset i et særligt “Hammer Bakker Fond”, hvis midler kan anvendes til afgrænsede, veldefinerede formål efter bestyrelsens bestemmelse.

TIlsynet med driften af Hammer Bakker forestås af et udvalg, hvis formand gennem en årrække har været professor Helge Vedel.

Kontakt


Sidst opdateret 28. maj 2024