Årets Urt

Årets Danske Urt er et tiltag fra Dansk Botanisk Forening som startede i 2020. Fynskredsen har siden år 2008 haft tradition for at udvælge Årets Fynske Urt, som en særlig fokusart for et år ad gangen. Det var en opfordring til de fynske botanikere til at eftersøgende og indrapportere årets urt det pågældende år.

Fynskredsens initiativ har været en stor succes, og vi har derfor valgte vi i 2020 at udbrede det til hele landet. Vi startede med Trævlekrone som Årets Danske Urt. Vi vil opfordre alle til at tage ud og eftersøge og indrapportere fund af Årets Danske Urt. Vi er interesseret i observationer af alle forekomster, både kendte og nyfund, så vi kan få opdateret vores viden om artens status i Danmark.

2023

Fotos: Carsten Hunding. Alm. Kohvede i Halltorps Hage på Öland, hvor den findes i løvengen sammen med
Blåtoppet Kohvede og Kantet Kohvede.

Årets Danske Urt 2023: Almindelig Kohvede (Melampyrum pratense)

Se hvor du kan finde den.

Se billeder af Almindelig Kohvede her.

Alm. Kohvede er en op til halvmeterhøj énårig urt. De insektbestøvede blomster (12-20 mm lange), der sidder parvist og énsidigt vendte ved bladhjørnerne, er oftest bleggule med smørgule læber, idet helt hvide eller røde farver sjældent indgår. Bægeret er 4-talligt, idet det bageste bægerblad mangler. Blomstringen er fra juni ind i september. Frugten er en torummet kapsel med 4 hvedekornlignende frø, der myrespredes via et elaiosom. Blomsternes støtteblade har tænder ved grunden. Løvbladene er lancetformede, siddende og modsatte.

Alm. Kohvede er en variabel art med store forskelle i forgrening (sæsondimorfi). Arten kan vel kun forveksles med den langt sjældnere Skov-Kohvede, hvis guldgule kroner højst når 10 mm. De øvrige danske arter af Kohvede har farvede højblade øverst i blomsterstanden. Slægten Kohvede er som andre slægter af halvparasitiske urter flyttet fra Maskeblomstfamilien til Gyvelkvælerfamilien. Planterne udvikles ofte kun fuldstændigt i et samspil med rødderne af en
passende værtsplante. Slægten Kohvede regnes i dag for at have en snes arter – her kan der dog ikke have været splittere på spil! Slægten findes i den nordlige hemisfæres tempererede egne i Europa, Asien og Nordamerika. Alm. Kohvede har en boreal eurosibirisk udbredelse, der omfatter store dele af ”tystys-landet” (Rusland), det nordlige Ukraine, norddelen af Den Iberiske Halvø og de skotske klippeheder. I Fennoskandien vokser arten til over trægrænsen både i højden og mod nord, mens den i Alperne når 2250 m. I Tyskland ses Alm. Kohvede i mesofile hegn med Bugtet Kløver og Tysk Poppelrose, hvilket DBF bør holde øje med under ekskursioner til Thüringen.

Alm. Kohvede er hjemmehørende i Danmark. Iflg. Atlas Flora Danica (Hartvig 2015) er den hyppig i Jylland (inkl. Læsø), men sjælden i morænelersområderne mod øst og nordvest samt på den hævede havbund i Sydvest-Vendsyssel. På Øerne er den almindelig i dele af Nordøstsjælland samt hyppig i bøgeskovsområderne på Midt- og Sydsjælland foruden Falster og Møn, ligesom den er almindelig på Bornholm. Biotoperne tæller i dag mere eller mindre skygget og næringsfattig bund i bøgeskov på morbund, egeskov, egekrat, birkeskov, hedeplantager, vejkanter i nåleskov, skovdiger, nordvendte hedebakker, blåtopenge, lavninger bag strandvolde og klitter samt Møns kalkskrænter. Alm. Kohvede er således udbredt i morbundspræget skovland i de 2 ruder, der dækker Filsø i Vestjylland, idet den anses som karakterplante for de jyske egeskove og egekrat. Sammenlignet med TBU (1963) er Alm. Kohvede blevet sjældnere, især i Østdanmarks morænelersområder. Den savnes helt fra Anholt og Amager samt mange småøer.
Den aftagende hyppighed gælder ikke mindst Det Fynske Ørige, hvor Alm. Kohvede kun er fundet i 15 AFD-ruder (inkl. 3 på Langeland). Hofbiotopen synes at være kystnær løvskov på mild morbund, gerne med Håret Frytle og Majblomst. Blandt de kendte lokaliteter er Klinteskoven på Helnæs, Teglværkskov og Kajbjerg Skov på Østfyn, Sinebjerg Skov og Bjørnemose Skov på Sydfyn samt Stengade Skov på Langeland. Arten er sjælden på det nordlige Fyn, ligesom den helt savnes fra Ærø (på Arter findes dog et kommunalt fund fra 2021 i en strandeng på Ommelhalvøen). Knud Wiinstedt angav den som hist og her i skoven på Æbelø i 1920, men siden synes den ikke set på øen – trods Smadremandens brave reklame for Æbeløs natur. Med sin aftagende fynske hyppighed er Alm. Kohvede medtaget i Projekt Eventyrlig Flora. I 2021 var der et nyt fynsk fund af Alm. Kohvede som udbredt langs spor i skoven Ravnsmose syd for Ryslinge på Østfyn med Hedelyng, Klatrende Lærkespore, Tørst og Ørnebregne. Alm. Kohvede skjuler sig sikkert i andre fynske
indlandsskove.

Slægtsnavnet Kohvede (Koføde) skyldes, at kvæg (og får) gerne æder planten. Det latinske slægtsnavn Melampyrum betyder sort hvede, idet frøene gør brød sort. Iflg. Modern Herbal kunne hovedpine og tømmermænd være resultatet af fortæring. Linné mente, at smør blev særligt gult ved forekomst af Alm. Kohvede. Artsepitetet pratense betyder voksende i eng, idet arten regnes for at indikere gammelt skovland.

Dine danske fund i 2023 af Alm. Kohvede meddeles til de 3 lokalredaktør af Årets Fund – mail, ring eller skriv! Fundene kan også plottes på Naturbasen eller Arter. Sidstnævnte database vil blive anvendt til Projekt Eventyrlig Flora, der er en ny kortlægning af sjældnere fynske karplanter.

Henrik Tranberg, Fynskredsen

Registrer dit fund

Dansk Botanisk Forening råder ikke over vores egen database, så vi opfordrer til, at du f.eks. benytter den nye nationale artsportal Arter.dk, hvor vi har oprettet et projekt dedikeret til Årets Danske Urt. Dine fund af Årets Danske Urt kan også meddeles til de 3 lokalredaktører af Årets Fund.

I slutningen af året vil vi samle data sammen, og det er derfor lettest for os, hvis du benytter en af de to nedenstående indberetningsmetoder.

Sådan gør du

Når du har set Årets Danske Urt, har du mulighed for at registrere den på to måder: Arter.dk eller send en e-mail.

Arter.dk

Dit fund kan enten lægges ind via appen ”Arter – Indberetning”, som kan hentes til både Android og iOS, eller via hjemmesiden Arter.dk. For at registrere dit fund, skal du oprettes som bruger, klik på Bliv bruger af Arter. Når du er logget ind, klikker du på ”Nyt fund”. Det er bedst at vedhæfte et foto af dit fund, så andre brugere kan validere det. Tjek at placeringsoplysningerne er korrekte. Når du har indsendt fundet, skal det valideres, enten af en ekspert eller af andre brugere (såkaldt fællesskabsvalidering), hvor det skal have min. 10 stemmer for at blive godkendt. Du kan læse mere om Dansk Botanisk Forenings involvering i Arter.dk her.

OBS: Læg ikke fund ind i flere end én database/online platforme. Arter.dk udveksler data med eksempelvis iNaturalist, DOFbasen og Danmarks Svampeatlas, så hvis du allerede har registret dit fund et af disse steder, skal du ikke også indberette fundet på Arter. Så vil fundet komme til at optræde to (eller flere) gange.

Bruger du iNaturalist?

Vær obs på din licenstype.

Vi har tidligere brugt iNaturalist til registrering af Årets Urt. Måske bruger du stadig denne platform. For at Arter.dk også for glæde af dine registreringer på iNaturalist anbefaler vi at du vælger licenstypen CC-BY-NC, som betyder at andre gerne må bruge dit materiale til ikke-kommercielle formål og skal akkreditere dig for arbejdet. Vi anbefaler denne licens og ikke én som er mere restriktiv, da det f.eks. betyder at data, som du indtaster slet ikke må blive delt og derfor heller ikke overført til GBIF og heller ikke kan vises på Arter.dk.

Du ændrer din licenstype ved at gå til din iNaturalist og Kontoindstillinger -> Indhold og Visning -> Valg af licens -> vælg CCO, CC-BY eller CC-BY-NC (med grøn GBIF-label).

Send en mail

Du kan sende en e-mail med dit fund. Din e-mail skal indeholde koordinater og dato for fund og gerne et billede af fundet. Hvis du ikke har en GPS, kan du finde koordinator for fundet ved at gå til Google Maps, zoome ind og trykke det stedet for dit fund og så vil koordinaterne stå nederst i billedet (f.eks. 55.243693, 10.267872). 
Send mailen til din lokale Årets Fund-redaktør:

God jagt!

Årenes Danske Urter

2023
Årets Danske Urt i 2023 er Almindelig Kohvede (Melampyrum pratense)
Se Årets Danske Urt på Arter.dk
Se billeder her.
2022
Årets Danske Urt i 2022 er Knoldet Mjødurt (Filipendula vulgaris)
Se Årets Danske Urt på Arter.dk
Se billeder her.
xx2021
Årets Danske Urt i 2021 var Strand-Mandstro. Se de fund der blev indrapporteret i iNaturalist for Strand-Mandstro.
2020
Årets Danske Urt i 2020 var Trævlekrone. Se de fund der blev indrapporteret i iNaturalist for Trævlekrone.


Sidst opdateret 1. maj 2023