Erfaringer og muligheder for udlægning af erstatningsnatur

Dato og tidspunkt
torsdag 24/10 2019
19:30 - 21:30

Sted
Auditorium A, Bygning 1, Universitetsparken 15, København Ø


Foredragsholder/turleder
Bettina NygaardBeskrivelse

Foredraget præsenterer en udredning fra DCE om erfaringer og muligheder for udlægning af erstatningsnatur i Danmark. I den forrige regerings Naturpakke blev det besluttet, at det skulle være nemmere at flytte rundt på naturarealer. Udredningen havde til formål at belyse hvilke typer af § 3-beskyttet natur og levesteder for beskyttede arter, der kan indgå i en ordning om erstatningsnatur, og hvordan det kan sikres, at erstatningsnaturen kan etableres med en kvalitet der på sigt som minimum svarer til den nedlagte natur. I foredraget vil jeg præsentere de vigtigste forhold, der betinger en gunstig naturudvikling, herunder betydningen af en nøje udvælgelse af erstatningsarealer, metoder til udpining af jordbunden, genopretning af de hydrologiske forhold samt assisteret spredning af arter. Endvidere er der en beskrivelse af mulighederne for at anvende erstatningsarealer til at øge arealet med sammenhængende natur. Endelig belyses mulighederne og tidsperspektivet for etablering af overdrev, ferske enge, heder, moser, strandenge, klitter, søer og vandløb samt levesteder for fredede og bilagslistede arter.

Oplægsholderen, Bettina Nygaard, er fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Tilføj arrangement til din digitale kalender ved at trykke her iCal